Dodržování zákonů

Dodržujeme zákony a předpisy.

Styk s obchodními partnery

S našimi obchodními partnery jednáme s respektem a fair. Malé dárky jsou předávány jen se souhlasem obchodního partnera a nesmí proces jeho rozhodnování ovlivnit.

Sami přijímáme jen maličkosti a pohostinství při běžných příležitostech a neakceptujeme za žádných okoloností finanční ani jiné výhody.

Vžádném případě nepoužíváme duševní vlastnictví jiných stran.

Ochrana informací

Osobní data jsou respektována a zachází se s nimi důvěrně. Naše směrnice k zabezpečení informací zajišťuje korektní zacházení s daty zaměstnanců i partnerů.

Komunikace

Pokud je zákonem nebo zákazníkem vyžadováno, předpisy se systematicky zpřístupňují zaměstnancům.

Střet zájmů

Musí se zabránit střetu zájmů naší firmy a závazků u jiných společností či podobných sdružení.

Korupce

V našich rozhodnutích se nenecháváme uplatit našimi dodavateli a ani my nepodplácíme naše zákazníky.

Rovné zacházení

Žádný uchazeč a zaměstnanec není znevýhodňován v souvislosti s pohlavím, zdravotním postižením, věkem, rasou nebo etnickým původem, náboženstvím nebo vyznáním a sexuální identitou.

Sociální důležitost

Ve všech našich provozech pracují zaměstnanci od 16 let. Zaručujeme ochranu nezletilých. Respektujeme právo na svobodu sdružování, odmítáme nucenou práci a obchod s lidmi. Naše dodavatele zavazujeme k dodržování těchto zásad našimi dodacími podmínkami a podmínkami kvality a dodání.

Vedení

Vedení uplatňuje zásady v řízení personálu a dodržuje naše ustanovení ke spolupráci.

Odpovědnost

Zaměstnanci se v našich budovách chovají ohleduplně a s vybavením zacházejí odpovědně. Vyhýbají se zbytečným nákladům a používají telefon, e-mail a internet přiměřeně a výhradně pro pracovní účely. Jsme si vědomi naši sociální odpovědnosti k našemu prostředí.

Závazek

Všichni zaměstnanci se zavazují k dodržování těchto směrnic. Porušení se musí hlásit nadřízenému, úřadu pro životní prostředí a bezpečnost nebo vedení. Žádný zaměstnanec nesmí být na základě takového hlášení postihován.