Dodržování zákonů

Dodržujeme zákony a předpisy. Naše dodavatele zavazujeme nejen k dodržování těchto zásad, ale také i k dodržování našich dodacích a kvalitativních podmínek. Vývoz našich výrobků podléhá platným vnitrostátním zákonům o kontrole vývozu.

Styk s obchodními partnery

S našimi obchodními partnery jednáme s respektem a fair. Malé dárky jsou předávány jen se souhlasem obchodního partnera a nesmí proces jeho rozhodnování ovlivnit.

Sami přijímáme jen maličkosti a pohostinství při běžných příležitostech a neakceptujeme za žádných okoloností finanční ani jiné výhody.

Vžádném případě nepoužíváme duševní vlastnictví jiných stran.

Ochrana informací

Osobní data jsou respektována a zachází se s nimi důvěrně. Naše směrnice k zabezpečení informací zajišťuje korektní zacházení s daty zaměstnanců i partnerů.

Komunikace

Pokud je zákonem nebo zákazníkem vyžadováno, předpisy se systematicky zpřístupňují zaměstnancům.

Střet zájmů

Musí se zabránit střetu zájmů naší firmy a závazků u jiných společností či podobných sdružení.

Korupce

V našich rozhodnutích se nenecháváme uplatit našimi dodavateli a ani my nepodplácíme naše zákazníky.

Rovné zacházení

Žádný uchazeč a zaměstnanec není znevýhodňován v souvislosti s pohlavím, zdravotním postižením, věkem, rasou nebo etnickým původem, náboženstvím nebo vyznáním a sexuální identitou.

Sociální důležitost

Ve všech našich provozech pracují zaměstnanci od 16 let. Zaručujeme ochranu nezletilých. Respektujeme právo na svobodu sdružování, odmítáme nucenou práci a obchod s lidmi. Naše dodavatele zavazujeme k dodržování těchto zásad našimi dodacími podmínkami a podmínkami kvality a dodání.

Vedení

Vedení uplatňuje zásady v řízení personálu a dodržuje naše ustanovení ke spolupráci.

Odpovědnost

Zaměstnanci se v našich budovách chovají ohleduplně a s vybavením zacházejí odpovědně. Vyhýbají se zbytečným nákladům a používají telefon, e-mail a internet přiměřeně a výhradně pro pracovní účely. Jsme si vědomi naši sociální odpovědnosti k našemu prostředí.

Závazek

Všichni zaměstnanci se zavazují k dodržování těchto směrnic. Porušení se musí hlásit nadřízenému, úřadu pro životní prostředí a bezpečnost nebo vedení. Žádný zaměstnanec nesmí být na základě takového hlášení postihován.

Pracovní podmínky

Ochrana nezletilých je zaručena. Dětská práce je vyloučena. Respektujeme právo na svobodu sdružování, spolurozhodování společnosti a právo na kolektivní vyjednávání. Odmítáme nucenou práci a obchodování s lidmi. Dbáme na doržování pracovní doby a právních předpisů. Naše mzdy a sociální dávky odpovídají zákonným požadavkům a jsou doplněny kolektivními smlouvami.

Antimonopolní právo a soutěž

Dodržujeme zákony o hospodářské soutěži a přijímáme veškerá nezbytná preventivní opatření proti nekorektnímu chování. Odmítáme výrobu a používání padělaných výrobků.

Implementace a zpětná vazba

Všichni zaměstnanci a dodavatelé jsou povinni dodržovat a uplatňovat tyto zásady. Porušení musí být hlášeno nadřízeným, odboru životního prostředí a bezpečnosti nebo vedení. Žádný zaměstnanec ani dodavatel nesmí být v důsledku takového oznámení znevýhodněn. V případě zachování anonymity je možné kontaktovat ombudsmana pana Dominika Lorenze na čísle 07171/704-460. Hlášení přijímá a přeposílá v rámci organizace, přičemž na požádání je povinen zachovávat mlčenlivost o jménu oznamovatele